Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Blanda Vatten – Systematiskt

För konstant processvatten kvalitet

Dina fördelar

  • Tillförlitlig kvalitet tack vare långtgående applikations-knowhow
  • Rådgivning, utveckling, tillverkning och service från en leverantör
  • Mindre utlägg i form av tid och kostnader
  • Förhöjd processäkerhet tack vare full kompabilitet mellan alla ingående komponenter

När det gäller blandning av vatten till en specifik vattenkvalitet hänger det på exakt mätning och dosering av process- och tillsatsvatten. För att samtliga krav ska kunna uppfyllas på ett tillförlitligt sätt erbjuder Bürkert individuella lösningar för vattenbehandling, vattenblandningsningsenheter som kan komma till användning i vitt skilda tillämpningar.

Dina utmaningar, våra lösningar

Rumsluftsteknik

Air-conditioning technology

För att förhindra korrosion och avlagringar i befuktningsanläggningar och klimatanläggningar måste tillsatsvattnets kvalitet ofta anpassas genom blandning av rå- och renvatten. Då det gäller ansvarsfrågor är det en viktig faktor att föreskrivna gränsvärden har följts. För att hålla ner kostnaderna vid vattenbehandlingen beräknas systemets driftspunkt, var vid så lite behandlat vatten som möjligt behövs. Detta möjliggörs genom att vattnet blandas i en viss proportion med obehandlat vatten och råvatten.

Cooling tower make-up water

Kyltorn anpassat vatten

Även i kyltorn krävs en anpassning av processvattnet genom tillförsel av blandat vatten för att förhindra korrosion och avlagringar på grund av ämnen som koncentreras i vattnet. Gränsvärdena för processvattnet föreskrivs av anläggningens tillverkare och vattenkvaliten säkerställs genom tillförseln av behandlat vatten. Behandlat vatten blandas i vissa proportioner med obehandlat vatten till ett kyltorns anpassat vatten.

Brewing water

Bryggerivatten

Kvaliteten hos en ölsort är beroende av vattenkvaliteten, eftersom denna har ett avgörande inflytande på ölets smak. För att uppnå en konstant hög kvalitet avsaltas råvattnet ofta nästan fullständigt genom en membrananläggning och blandas därefter till önskad kvalitet. För exakt vattenbehandling och för jämn kvalitet används därför en blandningingsenhet i nästan alla membrananläggningar för bryggvattenbehandling.

Irrigation

Bevattning

Fel råvattenkvalitet vid bevattning kan leda till en nedsaltning av marken eller en förändring av jordstrukturen. Det påverkar skördens kvantitet och kvalitet negativt. Vatten för bevattning avsaltas därför helt för att tillsätta de näringsämnen som gynnar grödan. Blandningsenheten kan då genom noggrann dosering spara in kostnaderna för tillsatskemikalier. Särskilt när behovet för bevattning är stort har vattenbehandling med blandning ekonomiska fördelar.

Drinking water

Dricksvatten

För dricksvattenförsörjningen ställs högsta möjliga anspråk på vattenkvaliteten. I det sammanhanget är det av stor betydelse att ha långsiktigt underhåll och iaktta lokala hälsoriktlinjer och undvika skador som korrosion eller avlagringar i rörsystemen. Efter vattenbehandling med avhärdningsförfarande eller omvänd osmos måste vattnet blandas för att de regionalt föreskrivna gränsvärdena ska upprätthållas. Korrosion och avlagringar kan undvikas bl.a. om kalk-kolsyra-jämvikten är optimalt balanserad.

Min jämförelselista