Dela länk via e-post
Inte alla nödvändiga fält fylldes
Skicka e-post

Villkor

    

Allmänna villkor

När inget annat anges följer vi Sveriges Teknikföretags allmänna leveransbestämmelser, NL 09.

Order

Lagerförda produkter skickas vanligtvis samma dag om beställningen inkommer före kl 12.00.
Vid brådskande order kan vi oftast hjälpa er även efter denna tidpunkt.
Om ingen annan överenskommelse gjorts skickas inte någon skriftlig orderbekräftelse för leverans som sker inom tre dagar efter ordertillfället.

Leveranser

Våra generella leveransvillkor är FCA alt. DAP. Om ingen annan överenskommelse har gjorts ombesörjer säljaren frakten på köparens bekostnad. Oavsett leveransvillkor gäller leveransdatum tiden då varorna lämnar Bürkert. Till detta datum tillkommer dagar för transport.

Reklamationer och returer

Vi tar endast hänsyn till anmärkningar som sker inom 8 dagar efter varans mottagande.
Vi tar produkter i retur under förutsättning att följande uppfylls:

  • produkten skall vara en lokal Bürkert lagervara
  • produkt och förpackning skall vara i originalskick, inklusive manual
  • produkten skall ej ha varit inmonterad

Returavdrag görs på mellan 20 % och 100 % av produktvärdet, dock minst 500 kr. Innan ni avser att returnera en produkt, skall Bürkert kontaktas för vidare instruktioner.

Särskilda regler för e-handel

När du som kund, handlar produkter och/eller tjänster från oss via en webbplats eller annan e-handelsprocess gäller också följande regler:

Du som kund ansvarar för säkerheten kring din användare och ditt lösenord. Samtliga köp som görs med din användare och lösenord är bindande.

Direkt efter en godkänd registrering, kan din användare göra beställningar. När du anger dina personuppgifter och klickar på knappen “Skicka beställning” i sista steget i beställningsprocessen, är beställningen på de varor du har i varukorgen bindande. En orderbekräftelse skickas elektroniskt till den e-postadress som du tidigare angett. Köpeavtalet är inte giltigt förrän du mottagit orderbekräftelsen.

Vi har gjort alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att alla webbplatser och åtkomstpunkter är säkra; emellertid avvisar vi allt ansvar i händelse av missbruk av informationen som överförs till dessa webbplatser och/eller åtkomstpunkter eller från dessa webbplatser och/eller åtkomstpunkter av utomstående som inte är anställda hos oss.

Du som kund samtycker till att vi använder cookies på vår webbplats eller andra e-handelsprocesser.

Leveranser sker exklusivt i Sverige. Betalning sker via faktura till vårt företagskonto. Alla kredit- och bankkorttransaktioner debiteras vid tidpunkten för köpet.

Manualer

Aktuella manualer finns att hämta på vår hemsida, www.burkert.se, eller vänligen kontakta oss på
tel. +46 10 25 25 600 alt. e-post: kundservice@burkert.com.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoret hänvisar till den dag betalningen skall vara oss tillhanda. Dröjsmålsränta, 2 % per påbörjad månad, debiteras separat vid överskriden betalningstid.

Bankinformation

Bankförbindelse: Danske Bank
Bankgiro: 224-2758 SWIFT-ADRESS
BGC: BGABSESS (Endast för e-fakturering)

SEK-konto: 13710105544
IBAN-nr: SE4512000000013710105544
EUR-konto: 13710105552
IBAN-nr: SE2312000000013710105552
SWIFT: DABASESX

Organisations nr: 556116-6439
Momsregistrerings nr: SE556116643901

Godkänd för F-skatt

Conditions

General conditions

Unless otherwise specified the general terms and conditions of Sveriges Teknikföretags general delivery terms, NL 09, apply.

Orders

If ordered before 12 am items on stock are usually shipped the same day. In case of urgent orders we are often able to help even later during the day. Unless otherwise specified order acknowledgements are not sent when goods are delivered within three (3) days from order date.

Deliveries

Our general delivery terms are FCA or DAP. Unless otherwise has been agreed, the seller handle the freight on the buyers expense. Regardless of the delivery terms the delivery date stated is when the goods leave Bürkert. To this date, transportation days will be added.

Claims and returns

Notification of claim must be received within 8 days from receipt of goods.
We take goods in return if the following conditions are fulfilled:

  • the product needs to be a local Bürkert stock item
  • the product and packaging need to be in original condition, including the manual
  • the product has not been mounted

A return deduction of 20 % to 100 % of the product value is applied, minimum 500 SEK. Before returning an item, you should contact Bürkert for further instructions.

E-commerce

If the orderer purchases products or services from us through a website or other e-commerce process, the following stipulation applies additionally:

The orderer is responsible for the protection of his password and acknowledges that purchases carried out using his password are binding for him.

An order can be placed after completion of the registration process. By entering your log-in data and clicking the “Order” button in the final step of the order process you then place a binding order for the products in the shopping cart.
You will receive a confirmation of receipt immediately after sending your order. The sales contract is not valid until you receive our order confirmation. The order confirmation is sent in electronic form. The decision to declare an order  confirmation is within our discretion.

We have made all reasonable efforts to ensure that all websites and access points are secure; however, we refuse to accept any liability in the event of misuse of the information that was transmitted to or from these websites and / or access points, namely by outside parties who are not our employees.

The orderer agrees to our use of cookies through the website of the orderer or other ecommerce processes.

Deliveries only within Sweden. Payment via invoice to our company account. All credit- and debit card transactions are charged at the time of purchase.

Manuals

Current manuals are to be found on our web page, www.burkert.se, or please contact us,
phone  +46 10 25 25 600 or e-mail: kundservice@burkert.com.

Payment terms

The payment terms refers to the date payment is received at Bürkerts account. Penalty interest is charged at 2 % per month begun, invoiced separately in case of exceeded payment term. 

Bank details

Bank: Danske Bank
Bankgiro: 224-2758
SWIFT-ADRESS BGC: BGABSESS (Only for e-invoicing)

SEK account: 13710105544
IBAN No: SE4512000000013710105544
EUR account: 13710105552
IBAN No: SE2312000000013710105552
SWIFT: DABASESX

Company registrations No.: 556116-6439
VAT No.: SE556116643901

Holder of an approved F (corporate) tax card

Min jämförelselista